CONTACT 

Office Hours:
Monday - Thursday 8:30am to 4:30pm
Friday 8:30am to 2:00pm

755 Mount Vernon Hwy NE, Suite 370
Atlanta, GA 30328

      404-252-PENT (7368)

      404-256-7368
DIRECTIONS

From GA 400 North:
Take GA 400 South to exit 5, Abernathy Road/Sandy Springs.  Turn right on to Abernathy Road.  Turn left at the first traffic light on to Barfield Road.  Turn right at the first traffic light on to Mount Vernon Highway.  We are in the first building on the left, the Mount Vernon Medical Center. 

From GA 400 South:
Take GA 400 North to exit 5B, Sandy Springs.  Follow the exit around and under GA 400.  Turn left on to Barfield Road.  Turn right at the first traffic light on to Mount Vernon Highway.  We are in the first building on the left, the Mount Vernon Medical Center. 

From I-285 East:
Exit Peachtree Dunwoody Road.  Turn right on to Peachtree Dunwoody.  Turn left on to Mount Vernon Highway.  We are in the Mount Vernon Medical Center, the first building on the left after crossing the Barfield Road intersection. 

From I-285 West:
Exit Roswell Road. Turn left (north) on to Roswell Road.  Turn right on to Mount Vernon Highway.  Travel 1.1 miles.  The Mount Vernon Medical Center will be on the right after crossing the Glenridge Road intersection.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al numero de su doctor

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số Số điện thoại văn phòng bác sĩ của bạn